Rapporter och statistik

Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Det är den mest detaljerade datainsamlingen över bokförsäljning som görs i Sverige och den omfattar cirka 80 procent av all allmänlitteraturförsäljning till konsument. Majoriteten av landets återförsäljare av böcker lämnar dagliga uppgifter till statistiken. 

Rapporten publiceras i mars varje år. I april, juli och oktober publiceras kvartalsrapporter. 

I år släpps rapporten den 1 mars.

2022 – det näst bästa året någonsin

År 2022 uppgick bokförsäljningen till 4 974 miljoner kronor, vilket var 125 miljoner eller 2,4 procent lägre än året innan. Det är den näst högsta försäljningen någonsin. Bokförsäljningen gick med andra ord fortsatt stark, även om siffrorna inte riktigt nådde upp till rekordåret 2021.

I den senaste bokförsäljningsstatistiken blir det tydligt att stora förändringar skett på marknaden under de senaste fem åren. De digitala abonnemangstjänsterna har präglats av en mycket hög tillväxttakt, som under 2022 planades ut något men ändå landade på höga försäljningsnivåer. De hade en marknadsandel på 28,8 procent. Antalet strömningar i abonnemangstjänsterna uppgick till 45,3 miljoner. Deckare- och spänningslitteratur, utländska böcker och skönlitteratur var de genrer som strömmades mest.

Internetbokhandeln minskade med 10,3 procent, efter två mycket starka år. Trots denna nedgång är internetbokhandeln fortfarande den största försäljningskanalen med 45,3 procent av marknaden. Fysisk bokhandel, som minskade kraftigt under pandemin, ökade med 5,5 procent. Det innebar en marknadsandel på 21,8 procent.

Under året såldes 24 miljoner tryckta böcker. Det är en tillbakagång på 10,8 procent – 223 miljoner kronor lägre försäljning av det tryckta formatet än året innan.  Det som sålde bäst i det tryckta formatet var facklitteratur, barn- och ungdomsböcker samt utländska böcker.  

Ser man till alla genrer oavsett format så ökade försäljningen av deckare- och spänningslitteratur med 8,7 procent. Fackboksförsäljningen sjönk kraftigt, och även skönlitteratur och barn- och ungdomslitteratur minskade.

I bokförsäljningsstatistiken för helåret 2022 är det första gången rapporten täcker en period över fem år, och dessutom innefattar försäljningen av utländska titlar. Andelen utländska böcker som sålts i Sverige har ökat något under de senaste fem åren och uppgick 2022 till 16 procent av marknaden, motsvarande 820 miljoner kronor. Det såldes drygt 550 000 olika utländska titlar. På topp 20 syns framförallt titlar som är stora på Booktok, Tiktok-communityt om litteratur.

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.

Bokförsäljningsstatistiken fokuserar på återförsäljares försäljning av allmänlitteratur och omfattar olika försäljningskanaler: den fysiska bokhandeln, internetbokhandeln, bokklubbar, detaljhandeln och strömningstjänsterna. Eftersom datainhämtningen är kopplad till uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande ger statistiken tillförlitliga och detaljerade data. Över tid kan uppgiftslämnare tillkomma eller utgå. Eftersom tillkommande uppgiftslämnare ska lämna försäljningsdata från och med den 1 januari 2012 är det möjligt att uppgifter om historisk försäljning kommer att justeras.

Bokförsäljningsstatistiken erbjuder en detaljerad segmentering av olika försäljningskanaler, genrer, regioner och format för olika tidsperioder. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier baserade på åldersgrupp. Statistiken erbjuder också jämförelser mellan specifika kortare tidsperioder, till exempel månadsförsäljning samt bokreor under olika år.

Statistiken redovisar aggregerad försäljning både i kronor och i antalet sålda exemplar, samt förändringen av snittpriser för olika format. Bokförsäljningsstatistiken baseras på kvantitativa försäljningsdata. Den kan kortfattat kan sägas förklara i hur stor omfattning och åt vilket håll försäljningen utvecklas under specifika tidsperioder.

Om begreppet allmänlitteratur

Bokförsäljningsstatistiken omfattar över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs till slutkonsument i Sverige. Allmänlitteratur är ett paraplybegrepp som vanligen åsyftar skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker i svenska original och i översättning till svenska, men det har delvis flytande och oklara gränser. Det är ett av skälen till att en mer exakt beräkning av Bokförsäljningsstatistikens omfattning av den totala försäljningen av allmänlitteratur som säljs i Sverige inte anses eftersträvansvärd. Ambitionen är istället att i rapporterna vara transparent vad gäller hur datainsamlingen skett och hur bokförsäljningen har klassificerats.

Arkiv