Rapporter och statistik

Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Det är den mest detaljerade datainsamlingen över bokförsäljning som görs i Sverige och den omfattar cirka 80 procent av all allmänlitteraturförsäljning till konsument. Majoriteten av landets återförsäljare av böcker lämnar dagliga uppgifter till statistiken. 

Rapporten publiceras i februari varje år. I april, juli och oktober publiceras kvartalsrapporter.

Ännu ett rekordår för bokförsäljningen

2021 passerade bokförsäljningen för första gången fem miljarder kronor. Jämfört med 2020 ökade försäljningen med 6,3 procent, eller 301 miljoner kronor. 

Försäljningen i internetbokhandeln, som i rapporten är hopslagen med bokklubbar, ökade med 2,9 procent eller 70 miljoner kronor. Det är den största försäljningskanalen med 49,3 procent av marknaden. Digitala abonnemangstjänster ökade sin försäljning med 16,2 procent eller 186 miljoner kronor, en fortsatt stark tillväxt även om trenden från föregående år med en något avtagande tillväxttakt håller i sig. Den fysiska bokhandelns försäljning, som under 2020 gick ned stort på grund av pandemirestriktionerna, ökade med 4,3 procent eller 42 miljoner kronor.

I rapporten redovisas försäljningen uppdelad på kanal, format och genre. Den digitala ljudboken fortsätter att växa, med en ökning på 13,3 procent, och för andra året i rad ökar försäljningen av fysiska böcker, i år med 4,0 procent.

Första kvartalet 2022: fortsatt höga försäljningsnivåer

Under det första kvartalet 2022 uppgick den totala bokförsäljningen till 1,24 miljarder kronor, vilket indikerar en fortsatt stark bokmarknad. Det var dock stor skillnad i hur de olika försäljningskanalerna utvecklades, där Fysisk bokhandel växte kraftigt medan Internetbokhandel/ bokklubbar backade. Totalt sett minskade försäljningen med 2,8 procent eller 36,2 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Sett till det första kvartalet under de fem senaste åren ligger dock försäljningen på en hög nivå.

I både kronor och procent var tillväxten störst i Fysisk bokhandel som ökade med 26,7 miljoner kronor eller 12,8 procent, följt av Digitala abonnemangstjänster med 20,4 miljoner kronor eller 6,3 procent. Internetbokhandel/bokklubbar minskade med 79,4 miljoner kronor eller 11,8 procent och Dagligvaruhandel med 3,9 miljoner kronor eller 5,4 procent.

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.

Bokförsäljningsstatistiken fokuserar på återförsäljares försäljning av allmänlitteratur och omfattar olika försäljningskanaler: den fysiska bokhandeln, internetbokhandeln, bokklubbar, detaljhandeln och strömningstjänsterna. Eftersom datainhämtningen är kopplad till uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande ger statistiken tillförlitliga och detaljerade data. Över tid kan uppgiftslämnare tillkomma eller utgå. Eftersom tillkommande uppgiftslämnare ska lämna försäljningsdata från och med den 1 januari 2012 är det möjligt att uppgifter om historisk försäljning kommer att justeras.

Bokförsäljningsstatistiken erbjuder en detaljerad segmentering av olika försäljningskanaler, genrer, regioner och format för olika tidsperioder. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier baserade på åldersgrupp. Statistiken erbjuder också jämförelser mellan specifika kortare tidsperioder, till exempel månadsförsäljning samt bokreor under olika år.

Statistiken redovisar aggregerad försäljning både i kronor och i antalet sålda exemplar, samt förändringen av snittpriser för olika format. Bokförsäljningsstatistiken baseras på kvantitativa försäljningsdata. Den kan kortfattat kan sägas förklara i hur stor omfattning och åt vilket håll försäljningen utvecklas under specifika tidsperioder.

Om begreppet allmänlitteratur

Bokförsäljningsstatistiken omfattar över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs till slutkonsument i Sverige. Allmänlitteratur är ett paraplybegrepp som vanligen åsyftar skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker i svenska original och i översättning till svenska, men det har delvis flytande och oklara gränser. Det är ett av skälen till att en mer exakt beräkning av Bokförsäljningsstatistikens omfattning av den totala försäljningen av allmänlitteratur som säljs i Sverige inte anses eftersträvansvärd. Ambitionen är istället att i rapporterna vara transparent vad gäller hur datainsamlingen skett och hur bokförsäljningen har klassificerats.

För mer information om statistiken

Erik Wikberg
Rapportförfattare
070-427 90 20
erik.wikberg@hhs.se

Mikaela Zabrodsky
Svenska Förläggareföreningen
070-950 84 22
mikaela.zabrodsky@forlaggare.se

Maria Hamrefors
Svenska Bokhandlareföreningen
070-601 92 05
maria.hamrefors@booksellers.se