Rapporter och statistik

Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Det är den mest detaljerade datainsamlingen över bokförsäljning som görs i Sverige och den omfattar cirka 80 procent av all allmänlitteraturförsäljning till konsument. Majoriteten av landets återförsäljare av böcker lämnar dagliga uppgifter till statistiken. 

Rapporten publiceras i mars varje år. I april, juli och oktober publiceras kvartalsrapporter. 

2023 – stabilt försäljningsvärde och minskade volymer

2023 ökade bokförsäljningen med 0,2 procent och uppgick till 4 985 miljoner kronor. Prishöjningar kompenserade för minskade volymer, men justerat för inflation sjönk omsättningen.

Den senaste rapporten visar på ett år med stora rörelser mellan de olika försäljningskanalerna. Internetbokhandel/bokklubbar minskade med 7,1 procent, men är fortfarande den största kanalen med 42 procent av marknaden. Försäljningen i fysisk bokhandel ökade med 2,4 procent och ökade sin marknadsandel till 22,3 procent.

De digitala abonnemangstjänsterna visade åter tillväxt och ökade med 10,4 procent till 1,6 miljarder kronor. Deras marknadsandel landade på 31,7 procent. För första året sjönk volymen i abonnemangstjänsterna. Antalet strömningar uppgick till 44,2 miljoner, en minskning med 2,3 procent.

Det såldes 22,9 miljoner tryckta böcker 2023, en minskning med 7,7 procent. Störst var nedgången i internetbokhandel/bokklubbar där volymen sjönk med 11,2 procent. 67 procent av försäljningsvärdet kom från tryckta böcker som med god marginal står för den största delen av bokmarknaden.

Försäljningen av utländska böcker fortsatte att öka på den svenska marknaden och stod för 20 procent av värdet, motsvarande 861 miljoner kronor.

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.

Bokförsäljningsstatistiken fokuserar på återförsäljares försäljning av allmänlitteratur och omfattar olika försäljningskanaler: den fysiska bokhandeln, internetbokhandeln, bokklubbar, detaljhandeln och strömningstjänsterna. Eftersom datainhämtningen är kopplad till uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande ger statistiken tillförlitliga och detaljerade data. Över tid kan uppgiftslämnare tillkomma eller utgå. Eftersom tillkommande uppgiftslämnare ska lämna försäljningsdata från och med den 1 januari 2012 är det möjligt att uppgifter om historisk försäljning kommer att justeras.

Bokförsäljningsstatistiken erbjuder en detaljerad segmentering av olika försäljningskanaler, genrer, regioner och format för olika tidsperioder. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier baserade på åldersgrupp. Statistiken erbjuder också jämförelser mellan specifika kortare tidsperioder, till exempel månadsförsäljning samt bokreor under olika år.

Statistiken redovisar aggregerad försäljning både i kronor och i antalet sålda exemplar, samt förändringen av snittpriser för olika format. Bokförsäljningsstatistiken baseras på kvantitativa försäljningsdata. Den kan kortfattat kan sägas förklara i hur stor omfattning och åt vilket håll försäljningen utvecklas under specifika tidsperioder.

Om begreppet allmänlitteratur

Bokförsäljningsstatistiken omfattar över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs till slutkonsument i Sverige. Allmänlitteratur är ett paraplybegrepp som vanligen åsyftar skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker i svenska original och i översättning till svenska, men det har delvis flytande och oklara gränser. Det är ett av skälen till att en mer exakt beräkning av Bokförsäljningsstatistikens omfattning av den totala försäljningen av allmänlitteratur som säljs i Sverige inte anses eftersträvansvärd. Ambitionen är istället att i rapporterna vara transparent vad gäller hur datainsamlingen skett och hur bokförsäljningen har klassificerats.

Arkiv