Om oss/Vilka är vi?

Stadgar

för Svenska Förläggareföreningen Ek. för.

Antagna vid konstituerande föreningsstämma 2018-10-31 och reviderade vid extra föreningsstämma 2018-12-04 samt i en andra läsning vid extra föreningsstämma 2019-05-06. Ny revision har skett vid föreningsstämma 2019-12-05 och i en andra läsning vid föreningsstämma 2020-05-07.

Föreningens namn är Svenska Förläggareföreningen ek. för. Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Föreningen arbetar för en öppen och fri bokmarknad med största möjliga utrymme för förlag att etableras och utvecklas samt för en stark upphovsrätt, det fria ordet och grundläggande demokratiska värden.

Föreningen har till uppgift att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska och gemensamma intressen. Den grundläggande arbetsuppgiften är att synliggöra, försvara och förstärka förlagens position och i alla relevanta sammanhang ta tillvara medlemmarnas intressen. Tyngdpunkten i föreningens verksamhet ska ligga på sådana frågor som rör de juridiska villkoren för förlagsverksamhet, främst inom områdena upphovsrätt och tryck- och yttrandefrihetsrätt, inom olika ekonomisk-politiska fält, med särskild inriktning på kulturpolitik samt inom områden som rör bokens och läsandets ställning.

Föreningen ska även bevaka medlemmarnas upphovsrättsliga intressen och inom ramen för dessa stadgar kunna företräda medlemmarna i sådana frågor. Föreningen har därvid rätt att ingå icke­ exklusiva avtal om kollektiv användning av medlemmarnas offentliggjorda verk och av närstående rättigheter skyddade alster samt inkassera ersättningar från sådan användning.

Föreningen kan överlåta förvaltningen av rättigheter och inkasseringen och förvaltningen av ersättningar enligt föregående stycke till sådan kollektiv eller oberoende förvaltningsorganisation som definieras i lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt eller annan motsvarande organisation såväl inom som utanför BES-området.

Föreningen är avtalslicensutlösande part enligt reglerna av avtalslicens i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och ingår avtal och förvaltar rättigheter i enlighet med dess regler, och omfattas därmed i tillämpliga delar även av reglerna om kollektiv förvaltning av upphovsrätt enligt lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Till medlem kan antas förlag som har regelbunden utgivning av allmänlitteratur och som följer föreningens stadgar och beslut samt bidrar till förverkligandet av föreningens ändamål. Medlemskap kan inte ges till utländska rättssubjekt oavsett verksamhet. Ansökan om inträde ska göras skriftligen och innehålla registreringsbevis, beskrivning av verksamheten samt revisorsintyg till styrkande av omsättning under föregående räkenskapsår, och prövas av föreningens styrelse. Ett förlag som har en ägarandel på mer än 50 procent i ett annat förlag, som uppfyller kraven på medlemskap, kan inte vara medlem utan att det senare förlaget också är medlem eller omvänt. Detsamma gäller förlag som till mer än 50 procent ägs av ett annat bolag som är ägare av ett eller flera andra förlag till mer än 50 procent. Det första förlaget kan inte vara medlem utan att det senare förlaget också är medlem eller omvänt.

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenlig medlemsinsats och vid föreningsstämman fastställd medlemsavgift och fastställd serviceavgift till föreningen. Varje medlem ska även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

Varje medlem i föreningen ska senast den 1 september varje år, genom förmedling av auktoriserad eller godkänd revisor, lämna uppgift om föregående års nettoförsäljning av tryckta och digitala böcker, exklusive läromedel för grund- och gymnasieskolan. Dessa uppgifter ligger till grund för beräkning av serviceavgifter och fördelning av kopieringsersättning.

Varje medlem i föreningen är skyldig att senast den 1 mars lämna uppgifter till föreningens årliga förlagsstatistik gällande utgivning och försäljning av tryckta och digitala böcker exklusive läromedel för grund- och gymnasieskolan.

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 1000 kronor. Insatsen betalas kontant inom trettio (30) dagar efter att medlemskap har beviljats. Inbetald insats återbetalas bara i de fall medlemmen begär utträde eller utesluts ur föreningen och då under förutsättning att medlemmen inte har skulder till föreningen. Medlem får inte betala överinsats eller delta med mer än en insats.

Varje medlem ska årligen betala den medlemsavgift respektive den serviceavgift som beslutas av föreningsstämman. Avgifterna betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

Medlemsavgift får uppgå till högst ett halvt (0,5) prisbasbelopp.

Serviceavgifter utgår enligt principer som bestäms av föreningsstämman. Föreningsstämman får fastställa differentierad serviceavgift, baserad på verksamhetens omsättning och senaste bokslut.

Medlemskap i föreningen kan upphöra på tre sätt. Genom frivilligt utträde som anmälts skriftligen till styrelsen minst tre (3) månader före räkenskapsårets utgång, genom underlåtenhet att betala medlemsinsats eller beslutade avgifter eller genom styrelsens eller föreningsstämmans beslut om uteslutning.

Medlemskapet upphör vid räkenskapsårets utgång. Medlem som lämnar föreningen är skyldig att till föreningen erlägga beslutade avgifter för hela räkenskapsåret. Medlem som utträder frivilligt eller har uteslutits förlorar rätten att delta i föreningens överläggningar och beslut.

Frivilligt utträde får ske tidigast två (2) år efter inträdet om inte annat framgår av lag.

En medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar föreningens intressen eller ändamål kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelande om uteslutning skickats till medlemmen.

Föreningen ska ha en valnämnd bestående av högst fem (5) personer. Valnämnden utses av årsstämman för ett år i taget. Minst en av valnämndens medlemmar ska nyväljas på vårens ordinarie föreningsstämma. Valnämndens ledamöter ska sitta max fem (5) år.

Sedan valnämnden berett medlemmarna tillfälle att inkomma med önskemål rörande styrelse­ representation ska nämnden minst en månad före vårens ordinarie föreningsstämma till kansliet överlämna förslag till styrelsens sammansättning. Valnämndens förslag ska tillställas medlemmarna

Det åligger valnämnden att i sitt arbete ta hänsyn till att olika typer av förlag blir representerade, så att styrelsen i möjligaste mån far en sådan sammansättning att skilda och i föreningen företrädda intressen på lämpligt sätt blir tillgodosedda.

Valnämnden ska i sitt nomineringsarbete eftersträva att styrelsen har en jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Föreningens styrelse ska bestå av högst åtta (8) ledamöter och är beslutsför när minst fem (5) ledamöter är närvarande.

Styrelseledamöter väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Vid omröstning har varje ledamot en röst. Om någon ledamot begär det ska omröstning ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Avgår under mandattiden styrelseledamot företas fyllnadsval för dennes återstående mandattid på nästa föreningsstämma oavsett om det är ordinarie föreningsstämma eller extra föreningsstämma.

Föreningen ska ledas av en verkställande direktör som ansvarar inför styrelsen och föreningen. Styrelsen fastställer de ramar inom vilka den verkställande direktören ska verka.

Föreningen ska utse två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter som granskar föreningens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning i övrigt. Minst en ordinarie revisor och en suppleant ska vara auktoriserad. Revisorer och suppleanter utses av vårens ordinarie föreningsstämma för ett år i taget.

Föreningens räkenskapsår är kalenderår fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.

Styrelsen ska lämna sin årsredovisning till revisorerna senast sex (6) veckor innan den ordinarie föreningsstämma där styrelsens redovisning för det förflutna kalenderåret ska behandlas.

Föreningen ska under varje år hålla två föreningsstämmor, den ena i april eller maj (ordinarie) och den andra i november eller december (extra). Utöver dessa möten ska hållas extra möten när styrelsen anser att det behövs eller om det begärs av minst 1/10 av föreningens medlemmar.

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Varje medlem har en röst. För att giltigt beslut ska kunna fattas på ordinarie föreningsstämma eller under extra möte krävs att minst 1/10 av föreningens medlemmar är närvarande.

Vårens ordinarie föreningsstämma
På vårens ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 • val av ordförande för mötet
 • val av två justerare
 • upprättande av röstlängd
 • styrelsens redovisning för det förflutna kalenderåret
 • föredragning av revisionsberättelsen
 • fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition beträffande vinst eller förlust
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
 • val av styrelseledamöter, varav en ordförande
 • val av valnämnd, varav en ordförande och fyra övriga ledamöter
 • val av två revisorer och två suppleanter, varav minst en ordinarie och en suppleant ska vara auktoriserad revisor
 • val av föreningens representant vid bolagsstämma i Tidnings AB Svensk Bokhandel
 • styrelsens framställningar och förslag
 • av föreningsmedlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst en månad före stämman

 

Höstens extra föreningsstämma
På höstens extra föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 • val av ordförande för mötet
 • val av två justerare
 • upprättande av röstlängd
 • fastställande av medlemsavgift för det kommande året
 • fastställande av serviceavgift för det kommande året
 • styrelsens framställningar och förslag
 • av föreningsmedlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst en månad före stämman

Kallelse till föreningsstämma ska ske skriftligen tidigast sex (6) veckor och senast
två (2) veckor före utsatt möte. Kallelse till styrelsemöte ska ske senast en vecka
före utsatt möte. I kallelsen ska i samtliga fall anges de ärenden som kommer att
behandlas under mötet. Andra meddelanden om sådant som är av högsta vikt för
styrelsen eller medlemmarna ska meddelas på samma sätt och utan dröjsmål.

Föreningens verkställande direktör ansvarar för att protokoll förs vid samtliga
föreningsstämmor och styrelsemöten

Ändring av föreningens stadgar ska beslutas av två (2) på varandra följande föreningsstämmor av vilken den ena ska vara ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämmorna ska hållas med minst tre (3) månaders mellanrum.

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan föreskrivna avsättningar beaktats, enligt föreningsstämmans beslut överföras till ny räkning, fonderas eller delas ut till föreningens medlemmar i förhållande till inbetalda insatser eller storleken av medlemmarnas inbetalda avgifter till föreningen under föregående räkenskapsår.

Beslut att föreningen ska träda i likvidation ska fattas vid två (2) på varandra följande föreningsstämmor av vilken den ena ska vara ordinarie föreningsstämma. Föreningsstämmorna ska hållas med minst tre (3) månaders mellanrum. För att vara giltigt måste beslutet vid den senare stämman ha biträtts av minst 2/3 av de röstande.

Om föreningen träder i likvidation ska föreningens tillgångar fördelas på medlemmarna på sådant sätt att de medlemmar som föreningen har vid upplösningen först och i mån av tillgång återfår inbetalade insatser och därefter att eventuella återstående tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till de avgifter som medlemmen betalat in till föreningen under de senaste tre åren.