Vårt arbete/Förlagsjuridik​

Branschavtal och överenskommelser

I bokbranschen har det genom åren funnits olika icke tvingande branschavtal slutna av branschorganisationer. Avtalen har blivit vägledande för parterna på marknaden trots att förlag och upphovspersoner har varit fria att komma överens om annat. Mellan Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Författarförbund har det t ex funnits ramavtal för författaravtal och för avtal om översättningsuppdrag. Båda dessa avtal är uppsagda och gäller därför inte längre. Förlag och författare/översättare har som en konsekvens utvecklat egna avtal som idag ser olika ut för olika förlag.

Även om det inte längre finns branschavtal på utgivningsområdet, finns det flera andra avtalsområden där Förläggareföreningen i egenskap av branschorganisation är part för förlagens räkning.

Bibelöversättningen

Svenska Förläggareföreningen är tillsammans med staten, Svenska Bibelsällskapet och Kristna Bokförläggareföreningen part i ramavtal för utgivning av Bibelkommissionens översättningar av bibeln. Avtalet reglerar det upphovsrättsliga skyddet av bibelöversättningen. Sedan 2015 finns även ett licensavtal mellan Svenska Bibelsällskapet, Svenska Förläggareföreningen och Kristina Bokförläggareföreningen om digital användning av bibelöversättningen.

Grafiska prestationer

Vi har tillsammans med Grafiska Företagens Förbund, Sveriges Annonsörer, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna tagit fram allmänna villkor för grafiska prestationer ALG20. En grafisk checklista finns dessutom utarbetad där det närmare anges vad både leverantörer och beställare kan tänka på vid en beställning.

Musikantologier

Mellan Svenska Förläggareföreningen och Musikförläggarna finns ett avtal beträffande musikantologier. Varje halvår sker uppräkning av grundhonoraret som kommuniceras ut till medlemsförlagen via medlemsinfo.

Kopieringsavtalen

Tillsammans med andra rättighetshavarföreträdare är Svenska Förläggareföreningen genom Bonus Copyright Access part i licensavtal med skolor, högskolor, företag, myndigheter och organisationer om kopiering och delning av upphovsrättsligt skyddat material. Genom licensavtalen ges dessa parter rätt att dela och kopiera upphovsrättsligt skyddat material inom den egna organisationen och rättighetshavarna, däribland förlagen, får kompensation för användningen. Bonus Copyright Access ansvarar för inkassering av ersättningen samt därefter fördelningen till rättighetshavarna.

Ljudboksproducenter

Som producent av ljudböcker har förlagen, efter en överenskommelse mellan Förläggareföreningen och Copyswede, rätt till privatkopieringsersättning. Copyswede ansvarar för inkassering av privatkopieringsersättningen samt fördelningen till rättighetshavarna via sina respektive organisationer.