Vårt arbete/Arbetsområden

Hållbarhet

Vägledningar för minskad klimatpåverkan

I maj 2024 lanserade Bokbranschens klimatinitiativ tre vägledningar som riktar sig till förlag, bokhandel, e-handel respektive strömningstjänster. Vägledningarna presenterar konkreta råd för att minska klimatpåverkan i sin verksamhet.

Läs mer om hur vägledningarna har tagit fram ->

Läs vägledningen för förlag ->

Klimat

Vi vill underlätta förlagens omställningsarbete. Därför är vi en del av Bokbranschens Klimatinitiativ, som ska stödja hela bokbranschen i arbetet med att sänka klimatutsläppen. Förlag, bokhandel, internetbokhandel och strömningstjänster har gått ihop för att tillsammans som bransch både kartlägga utsläpp och sätta gemensamma mål på såväl kort som lång sikt. Bokbranschens klimatinitiativ är en plattform för samverkan, kunskapsdelning och inspiration, där vi lär av varandra och hjälps åt för att bli bättre.

Flera av aktörerna på den svenska bokmarknaden har redan påbörjat ett klimatarbete, men många har inte det. Initiativet är både ett sätt att möjliggöra klimatarbete för de som ännu inte kommit igång, och en möjlighet för de som arbetar med frågan att komma ännu längre. Erfarenhet och lärdomar från de som redan inlett arbetet skapar förutsättningar för bokbranschen som helhet att samverka i klimatfrågan.   

I september 2022 publicerade initiativet en rapport över branschens totala utsläpp 2021. Den visade att bokproduktionen står för mer än hälften av utsläppen, följt av transporter med drygt en femtedel av utsläppen. Utifrån rapportens resultat har vi bildat tre nätverksgrupper: produktion, transport, strömning. Nätverkens uppgift är att ta fram riktlinjer för vad man kan tänka på inom respektive område för att minska utsläppen. De ska också kunna föra en dialog med andra delar av kedjan, som pappersbruk, tryckerier och speditörer.

Mångfald

Vi vill hjälpa våra medlemmar att rekrytera bredare. Bred representation i förlagsbranschen är viktig av flera anledningar: för den enskilda individen, så att din bakgrund inte ska spela någon roll för ditt arbete; för att förlagen inte ska gå miste om talangfulla medarbetare; och för att utgivningen ska vara relevant. Förlagen vill såklart nå alla sorters läsare, och det blir förmodligen lättare att göra det om de som jobbar på förlagen inte har likadana erfarenheter.

Under 2019–2020 anordnade vi, tillsammans med organisationen Gärigheter, tre omgångar av mentorprogrammet Fler steg fram. Syftet var att ge unga vuxna, med en bakgrund som generellt inte representeras hos förlagen, en ingång till branschen. Programmet bestod av att adept och mentor träffades en gång i veckan, ofta på förlaget men även utanför arbetet. Utöver de träffarna anordnades föreläsningar och workshops, både för adepterna och för mentorerna, som på olika sätt behandlade frågor om representation i kulturbranschen. Centralt för projektet var att kunskapsöverföringen skulle vara ömsesidig och ge nya perspektiv till både adepterna och mentorerna.