Vårt arbete/Opinion

Vi tycker

Svenska Förläggareföreningen är de svenska bokförlagens branschorganisation. Vi arbetar för en öppen och fri bokmarknad där det ska finnas största möjliga utrymme att etablera och utveckla förlag. Dessutom arbetar vi för en stark upphovsrätt och det fria ordet.

Bokförlaget är länken mellan författare och läsare. Våra medlemmar är professionella bokförlag med en utgivning som spänner över alla genrer och format. De representerar de största förlagen och de mindre; skönlitterära förlag såväl som fackboksförlag och barn- och ungdomsboksutgivare.

Svenska Förläggareföreningen ska bistå med ett gemensamt forum där våra medlemmar kan förena sina individuella mål med ett aktivt opinionsarbete för att bygga framtidens utgivning på en marknad som står inför stora och spännande utmaningar.

Opinionsarbetet är en av våra centrala arbetsuppgifter. Vi har kontinuerlig kontakt med politiker både i Sverige och i Bryssel för att informera dem om förlagens situation och förklara hur olika lagförslag och andra omvärldsfaktorer skulle påverka förlagens verksamhet. Ofta samarbetar vi med närliggande organisationer, såsom Sveriges Författarförbund, Svensk Biblioteksförening och Läromedelsföretagen. Vårt internationella påverkansarbete kanaliseras framförallt genom FEP, vår europeiska paraplyorganisation, även om vi själva också har kontakt med de svenska EU-parlamentarikerna.

Upphovsrätt

En stark upphovsrätt, som fungerar även på den nya alltmer digitala bokmarknaden, är grundläggande för förlagens verksamhet. För förlagen innebär det ett investeringsskydd. Samtidigt ger investeringen inte förlaget några egna rättigheter till produktionen. Utgivningsrätten är förlagets under en begränsad tid och är i regel begränsad till det svenska språket.

Branschstöd

Litteraturstödet är oerhört viktigt för mångfald och bredd i utgivningen av kvalitetslitteratur. Många titlar som har svårt att bära sig kommersiellt är helt beroende av stödet för att kunna ges ut. Det är också det enda statliga stöd som riktas till förlagen. Trots att stödet höjdes under pandemin har det i reala termer sänkts stort sedan införandet 1975. Vi vill se en kraftig höjning av litteraturstödet och har en löpande dialog om frågan med politiker och tjänstemän.

Läsning och skolbibliotek

Läsförmågan hos barn och unga måste stärkas. Att kunna läsa och skriva är helt nödvändigt för ett aktivt deltagande i vår demokrati och i tider av falska nyheter och alternativa fakta är det dessutom centralt att alla medborgare har stor läsvana och kan läsa kritiskt. Men läsning och skrivande har inte bara med omedelbar nytta att göra. Litteraturen öppnar dörrar till nya världar, och alla barn ska ha tillgång till de världarna. Var femte niondeklassare i Sverige befinner sig på PISA:s lägsta nivå av läskunnighet, och socioekonomiska faktorer spelar stor roll. Läsförmåga är en jämlikhetsfråga.

För att säkra framtidens litteraturläsare behöver politiken ta ett större ansvar för det läsfrämjande arbetet. Vi vill att tid ska avsättas i skolan särskilt för läsning och att alla elever ska ha tillgång till ett bemannat skolbibliotek med ett stort utbud av böcker.