Om oss/Vilka är vi?

Rättighetsförvaltning

Svenska Förläggareföreningen bedriver för de allmänutgivande bokförlagen kollektiv rättighetsförvaltning enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Föreningen utgör en sådan organisation som avses i 1 kap 3 § i nämnda lag.

I lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk finns regler som möjliggör för upphovsmän, förlag och utgivare att kollektivt via sin organisation licensiera rättigheter. Detta kallas för avtalslicens och används för att underlätta klarering av upphovsrättsligt skyddat material som berör många olika rättighetsinnehavare.

För rätten att kopiera och dela upphovsrättsskyddat material inom t ex skolor, högskolor, företag, myndigheter och organisationer tecknas avtal mellan rättighetshavarna och användarna som grundar sig på bestämmelserna om avtalslicens. Svenska Förläggareföreningen är den organisation som ingår kopieringsavtal för bokförlagens räkning.

Bonus Copyright Access har i uppdrag av respektive organisation på upphovsrättsområdet att förhandla kopieringsavtal och licensiera rättigheter kollektivt för organisationernas räkning. Det är även Bonus som inkasserar den kollektiva ersättningen, och fördelar den vidare till varje upphovsrättsorganisation.

Allmänutgivande bokförlag vars tryckta böcker kan antas ha blivit kopierade kan ansöka om ersättning hos Svenska Förläggareföreningen. Både förlag som är medlemmar i föreningen och förlag som inte är medlemmar får del av ersättningen.

Ersättningen fördelas till varje förlag utifrån en nyckel beräknad på varje förlags försäljning av tryckta böcker i proportion till samtliga förlags försäljning.

Här följer Svenska Förläggareföreningens allmänna principer för hantering av rättighetsintäkter. Dessa gäller tills vidare.

Fördelning

Alla bokförlag har efter särskilt intyg avseende omsättning för försäljning av allmänlitteratur rätt att få del av kollektiv rättighetsersättning som föreningen eller annan på uppdrag av föreningen har inkasserat. Fördelning av intäkterna ska ske till bokförlagen i förhållande till intygad omsättning.

Avdrag

Föreningen har rätt att besluta om att avdrag från rättighetsintäkterna får göras för kulturella, sociala och utbildningsrelaterade ändamål. Avdrag får enbart göras för ändamål som har ett samband med föreningens generella uppdrag och kommer kollektivet rättighetshavare till del.

Förvaltningskostnader

Föreningen har rätt att göra avdrag för befogade och dokumenterade administrationskostnader för genomförande av sitt förvaltningsuppdrag. Administrationsavdraget har bestämts till 5 000 kronor per bokförlag.

Likabehandling

Varje bokförlag, medlem som icke medlem i föreningen, ska behandlas lika vid utförande av föreningens förvaltningsuppdrag.

Utbetalning

Utbetalning av ersättningen ska ske så snart som möjligt, och om det inte finns godtagbara skäl, senast nio månader från utgången av det räkenskapsår då rättighetsintäkterna inkasserades.