Vårt svar på utredningen Kreativa Sverige

27-01-2023
Fotograf: Volante Förlag
Strax innan årsskiftet svarade Svenska Förläggareföreningen på regeringens utredning ”Kreativa Sverige! Nationell Strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher”. I svaret framhåller föreningen ett ökat företagsfokus i kulturnäringen.

I utredningen framkommer sex strategiska områden, vilka man anser bör prioriteras under de kommande tio åren för att bibehålla den höga tillväxt som de kulturella och kreativa branscherna sett det senaste decenniet. Bland dessa områden finns bland annat ett fokus på export, internationalisering och värdeskapande utomlands, samt på samverkan och synergier inom branschen. Förläggareföreningens styrelseledamot Tobias Nielsén var särskild utredare i utredningen. 

I remissvaret från Svenska Förläggareföreningen välkomnas en strategi som tar hänsyn till de kulturella och kreativa företagens potential, utmaningar och behov, och som kan bidra till att främja tillväxten i branschen. Förläggareföreningen lyfter särskilt värdet av stöd till grön omställning och innovation, samt främjande av internationellt utbyte. Detta kan exempelvis innefatta stöd för att åka på relevanta bokmässor eller underlätta översättningar. Något annat som poängteras i svaret är vikten av att upphovsrätten hålls balanserad, ur hänseendet att det ska kunna fungera som ett investeringsskydd för förlagen.

Föreningen menar att ett företagsperspektiv är centralt för strategin, vilket gör att det övergripande ansvaret för samordningen bör ligga hos Näringsdepartementet och Tillväxtverket.

Varje år besvarar Svenska Förläggareföreningen ett stort antal utredningsremisser om kulturpolitik och upphovsrätt. Alla remissvaren går att läsa i sin helhet här.