Rädda svenska språket i världen

29-11-2022
Nedskärningarna av svenskämnet utomlands måste stoppas. I en debattartikel i Svenska Dagbladet uppmanar Svenska Förläggareföreningen tillsammans med andra organisationer Svenska Institutet att stoppa resursminskningarna inom området Svenska språket i världen.

Svenska Institutet stöttar universitetsutbildning i svenska världen över, och har blivit en förutsättning för att många institutioner utomlands ska kunna bedriva och utveckla sin verksamhet. Nu har institutet beslutat att skära ned på budgeten tillägnad Svenska språket i världen med nära 5 miljoner, vilket riskerar att drabba svenskutbildningen utomlands hårt. Detta kan få utbildningarna att sjunka kraftigt i antal, och i öst- och centraleuropa kan de komma att försvinna helt. Nedskärningarna i svenskämnet skulle få fatala konsekvenser för institutionernas resurser, exempelvis vad det gäller svensklärare och deras kompetensutveckling.

Svenskundervisningen utomlands är grundläggande för att svensk litteratur ska kunna läsas, översättas och spridas i världen. Utarmas den så kommer det att påverka exporten av svensk kultur, och därmed även ryktet och intresset för Sverige som land. Vi vill att ansvariga politiker agerar för att säkra stödet till svenskundervisningen vid utländska universitet.

Läs debattartikeln här.