Yttrande Dnr. Ju2016/07797/L3 Remittering av förslag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk

Svenska Förläggareföreningen har genom remiss (Ju2016/07797/L3) beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till ändring lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, och får härmed avge följande yttrande.

Om Svenska Förläggareföreningen
Svenska Förläggareföreningen (”Förläggareföreningen”) är de svenska bokförlagens branschorganisation. Föreningen arbetar för en fri och öppen bokmarknad med utrymme för nya förlag att etableras och utvecklas. Föreningens medlemmar är professionella bokförlag med en utgivning som spänner över alla genrer och format.

Förläggareföreningens för närvarande 56 medlemsförlag svarar för cirka 70 % av branschens omsättning inom kategorin allmänlitteratur. Den totala bokförsäljningen i Sverige uppgick förra året till omkring 8 miljarder kronor.

Förslag
Det nuvarande kravet på att bibliotek och organisationer måste ha regeringens tillstånd för att få framställa, sprida och överföra exemplar av verk till personer med funktionsnedsättning enligt 17 § andra stycket upphovsrättslagen ska inte längre gälla. Regeringen ska återkomma i frågan om en särskild informationsinsats från Myndigheten för Tillgängliga Medier angående förutsättningarna för inskränkningen.

Yttrande
Förläggareföreningen har stor förståelse för att 17 § upphovsrättslagen, vilken möjliggör att personer med funktionsnedsättning kan få tillgång till anpassade verk, är en viktig bestämmelse från ett användarperspektiv. För upphovsmännen är dock bestämmelsen en oerhört ingripande inskränkning i den upphovsrättsliga ensamrätten. Vi vill understryka att 17 § innebär en omfattande inskränkning i upphovspersonens ensamrätt till sitt verk. Varje inskränkning innebär en minskad möjlighet att får ersättning för sitt arbete.

Förläggareföreningen har i tidigare remissomgång framfört och vidhåller att ett borttagande av tillståndskravet för bibliotek som vill nyttja 17 § innebär en ökad risk för olovliga förfoganden av upphovsrättsligt skyddade verk. Förläggareföreningen avstyrker därför att tillståndskravet avskaffas och menar att kravet bör behållas. Förläggareföreningen har förståelse för regeringens uppfattning att tillståndsfrågans praktiska betydelse har blivit begränsad, men hade gärna sett att regeringen ändock hade valt att behålla kravet med hänsyn till kontrollaspekten.

Om regeringen gör verkligenhet av sitt förslag och avskaffar tillståndskravet vill Förläggareföreningen understryka vikten av att frågan om inskränkningens betydelse fortsätter att diskuteras utifrån ett upphovsmannaperspektiv. Förläggareföreningen vill härmed ansluta sig till Författarförbundets inställning att MTM har en mycket viktigt roll i att informera och utbilda de bibliotek och organisationer som framställer eller distribuerar talböcker om förutsättningarna för nyttjandet av talböcker. Liksom Författarförbundet ser Förläggareföreningen positivt på regeringens förslag om en särskild informationsinsats kring inskränkningens betydelse. Förläggareföreningen tillstyrker regeringens förslag i denna del.

Publiceringsdatum
2016-11-25
Författare:

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen

Mikaela Zabrodsky, Jurist Svenska Förläggareföreningen