Ljudboken. Hur den digitala logiken påverkar marknaden, konsumtionen och framtiden

Ljudböcker i digitala abonnemangstjänster har på senare år i hög grad förändrat hur böcker säljs, distribueras och konsumeras. Digitala abonnemangstjänster har en mycket snabb tillväxttakt och står idag för hela 46 procent av bokförsäljningen sett till volym.*

Rapporten Ljudboken: Hur den digitala logiken påverkar marknaden, konsumtionen och framtiden är skriven av Hedda Hanner, Alice O’Connor och Erik Wikberg och består av fyra delar.

I den första delen beskrivs ljudbokens utveckling från 1950-talet till idag. Den andra delen beskriver marknadens aktörer och konkurrenssituation. Den tredje delen redovisar en undersökning av konsumtionsbeteenden när det gäller ljudböcker i digitala abonnemangstjänster. Den fjärde och avslutande delen ger en framtidsutblick på hur ljudböcker i digitala abonnemangstjänster fortsatt kan komma att påverka bokbranschen.

– Ljudböcker i digitala abonnemangstjänster har förändrat bokbranschen. Den här rapporten tecknar en bild över ljudboksmarknadens framväxt och hur konsumtionen av böcker förändras i denna nya försäljningskanal, säger Erik Wikberg, rapportförfattare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Ett något oväntat resultat från undersökningen av konsumtionsbeteenden är att sällskapsbehov är en viktig faktor när konsumenten väljer ljudboken framför andra typer av böcker. Inläsarens röst skapar en känsla av sällskap. Argument för ljudboken som ofta lyfts fram – att konsumenter väljer formatet på grund av ett läsmotstånd och för att samtidigt kunna t.ex. promenera eller utföra hushållsarbete – visade ingen statistisk signifikans i undersökningen.

– Den starka kopplingen mellan sällskapsbehov och en positiv attityd gentemot ljudböcker är ett av studiens mest intressanta resultat. Det innebär bland annat att man inte bör förringa uppläsarens roll och betydelse för ljudbokslyssnaren, säger Alice O’Connor, rapportförfattare och alumn från Handelshögskolan i Stockholm.

Rapporten avslutas med en framtidsutblick över vad den digitala ljudboken kan komma att innebära för det litterära fältet. Aktörer inom digitala abonnemangstjänster prioriterar just nu tillväxt framför lönsamhet och marknaden får fortfarande beskrivas som omogen. Därför blir det extra intressant att följa denna försäljningskanals utveckling som redan nu har inneburit stora förändringar för hur böcker köps och konsumeras i Sverige.

* Se rapporten Bokförsäljningsstatistiken. Första halvåret 2019.

Publiceringsdatum
2019-09-17
Författare
Hedda Hanner, Alice O’Connor, Erik Wikberg