Läsandets årsringar. Rapport och reflektioner om läsningens aktuella tillstånd i Sverige

Vad händer med läsningen i vår moderna, mångmediala miljö? Är ljudboken ett hot mot den tryckta boken – eller lyfter de litteraturen tillsammans? Hur står sig den svenska skolans insatser för läsningen i ett internationellt perspektiv?

I Läsandets årsringar har litteratursociologerna Anna Nordlund och Johan Svedjedal studerat och sammanställt statistik över svenskarnas läsvanor för att ta ett samlat grepp på utvecklingslinjerna de senaste decennierna. Fram träder bilden av en läskultur i Sverige som är på en gång stark och tynande.

“Den tryckta boken har klarat digitaliseringen bättre än andra traditionella medier”, säger Johan Svedjedal, “men också den har påverkats av den konkurrens från nya medier som har omformat vår läskultur under det senaste kvartsseklet.”

Rapporten visar bland annat en generell nedgång för nöjesläsandet av böcker hos barn och unga de senaste åren och en bristande läsförmåga hos svenska elever.

“För att barn ska utveckla god läsförmåga måste de få tid till läsning både i skolan och på fritiden och det måste finnas ett lockande och varierat bokutbud och vägledning in i litteraturens värld”, säger Anna Nordlund.

Läsning är en alldeles egen form av tillägnelse av information, som också öppnar särskilda rum för fantasin. Att befolkningen har hög läskompetens är inte bara viktigt för bokbranschen, utan för Sverige. Utan läsare tappar förstås förlagen blivande bokköpare. Men vad värre är – då tappar också Sverige med all sannolikhet ett brett aktivt medborgerligt deltagande i och säkerställande av vår demokrati. Att säkra läsinlärningen är därmed en central uppgift för både förlag, skola och stat.

Publiceringsdatum
2021-09-15
Författare
Johan Svedjedal, Anna Nordlund