Förlagsjuridik​

Tryck- och yttrandefrihet

Yttrandefrihet är en central del i ett förlags verksamhet. I Sverige skyddas yttranden i en bok i grundlagen genom Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Grundlagarna är vad man brukar kalla, teknikberoende, vilket betyder att yttranden i en bok skyddas genom olika lagar beroende på i vilket format boken är utgiven, med olika ansvarsregler som konsekvens.

Huvudregeln är att författaren bär ansvaret för innehållet i sin bok, men det finns fall då förlaget kan bli ansvarigt, t ex då boken endast har getts ut digitalt. Ett annat fall då förlaget ansvarar för en boks innehåll (även i tryckt form) är om boken getts ut under psuedonym och förlaget har garanterat författaren hemlighållande av hens identitet.

Yttrandefrihetsgrundlagarna i Sverige har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. En viktig aspekt av yttrandefriheten är därför att någon förhandsgranskning av yttranden av myndigheter eller domstolar inte får ske. Däremot kan den som har fällt ett yttrande ställas till svars i domstol i efterhand. I både Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen finns bestämmelser om brott mot respektive grundlag, så kallade undantag i yttrandefriheten. Det handlar om t ex hets mot folkgrupp, förolämpning och förtal.

Förtal är med andra ord ett straffbart undantag i yttrandefriheten. Om författaren i en bok utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning kan det handla om förtal. Det kan finnas omständigheter som gör ett objektivt förtal tillåtet. Om det har varit försvarligt att lämna uppgiften, t ex på grund av att det finns ett starkt samhällsintresse kopplat till lämnandet av uppgiften, och uppgiften är sann eller om det finns skälig grund att tro att den är sann.