Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer

Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att svara på promemorian Sänkt mervärdesskatt på elektroniska publikationer och får härmed avge följande yttrande.

Överlag är föreningen mycket positiv till den föreslagna nya lagtexten och håller också med om den bakgrundbeskrivning som ges vad gäller böcker.

Att också de elektroniska bokformaten ska omfattas av reducerad moms, 6 %, är något som föreningen arbetat för i många år och som kommer att innebära att alla böcker oavsett format ges samma förutsättningar på marknaden. Det är i sammanhanget viktigt att formen för hur en bok distribueras inte ska avgöra momssatsen. Precis som framgår av skrivelsen ökar utgivningen och försäljningen av elektroniska böcker, inte sällan via olika typer av digitala prenumerationstjänster. Det är därför viktigt att detta sätt att distribuera böcker omfattas.

Definition
Det är bra att en elektronisk bok inte närmare definieras i lagtexten. Den snabba utvecklingen inom området gör att risken för att lagtexten snabbt i så fall skulle bli inaktuell.

Elektroniska böcker består idag av text, uppläst text, bilder och illustrationer. Innehåller en elektronisk bok en musikslinga, en filmsekvens, viss möjlighet till interaktivitet eller liknande, betraktas den i bokbranschen som en utökad e-bok. Det är positivt att man i promemorian menar att även sådana elektroniska böcker bör omfattas av den reducerade momsen.

Lagstiftningen omfattning
Föreningen motsätter sig inte att reklam eller att produkter som helt eller huvudsakligen består av rörlig bild eller hörbar musik inte ska omfattas. Föreningen efterfrågan inte reducerad moms på multimediaprodukter.

Föreningen menar, precis som anges i promemorian, att det centrala är att böcker oavsett distributionssätt ska omfattas dels därför att jämförbara produkter ska beskattas lika, dels i syfte att ”främja läsande och stimulera mångfald, kvalitet och fördjupning i utgivningen av litteratur”. Vi menar också att det avgörande för huruvida en produkt ska omfattas eller ej ska vara tjänstens innehåll, funktion och användningsområde. Elektroniska böcker används i samma syfte som böcker på olika fysiska format nämligen till allt från bildning i vid mening till förströelse.

Publiceringsdatum
2019-01-17
Författare:

Kristina Ahlinder, Direktör
Eva Gedin, Ordförande