Privatkopieringsersättningen i framtiden (SOU 2022:20)

Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade betänkande, och vill anföra följande.

Om Svenska Förläggareföreningen

Svenska Förläggareföreningen är de svenska allmänutgivande bokförlagens branschorganisation. Våra medlemmar är professionella bokförlag vars utgivning spänner över alla genrer och format. Tillsammans svarar medlemmarna i Förläggareföreningen för cirka 70% av branschens omsättning.
Svenska bokförlag har rätt till privatkopieringsersättning i egenskap av ljudboksproducenter.

Angående offline-kopior

Utredningen konstaterar först på sid 94 att offline-kopiering är att betrakta som privatkopiering. Vi delar den bedömningen. Att rättighetshavarna inte ska ha rätt till ersättning för denna privatkopiering, som utredningen senare konstaterar, vilar dock på felaktiga antaganden. Privatkopieringen av t ex ljudböcker ersätts inte på annat sätt, såsom påstås. Avtalen i branschen ser inte ut på det viset. Möjligheten att ta del av innehåll i offline-läge fyller en praktiskt funktion och är en del av alla tjänsters erbjudande. Att man tillåts att t ex lyssna på böcker i offline-läge betyder inte att man som rättighetshavare har kompenserats därför.

Vidare, avtalen i branschen mellan upphovspersoner och förlag saknar helt bestämmelser om privatkopiering/privatkopieringsersättning, och innebär inte för upphovspersonerna att de avstår rätten till sådan kompensation för privatkopiering i offline-läge.

Svenska Förläggareföreningen

Mikaela Zabrodsky

Publiceringsdatum
2022-09-23
Författare:

Mikaela Zabrodsky

VD Svenska Förläggareföreningen