Kommissionsförslag om mervärdesskattesatser

Svenska Förläggareföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser och får härmed avge följande yttrande.

Bakgrund
Svenska Förläggareföreningen har sedan 2010 arbetat för att alla bokformat, de fysiska, till exempel tryckta originalutgåvor, pocket, storpocket, kartonnage och ljudböcker på CD-skiva eller minneskort, men också strömmande och nedladdningsbara ljud- och e-böcker, skattemässigt ska behandlas lika, dvs. i Sverige med 6 % moms.

Det som hindrat Sverige att ändra mervärdesskattelagstiftningen så att även digitala böcker, strömmande och nedladdningsbara ljud- och e-böcker, omfattas av reducerad moms är den gemensamma EU-skattelagstiftningen. Undantagslistan, dvs. listan över de varor och tjänster som tillåts ha reducerad moms i medlemsländerna, utesluter digitala böcker. Detta görs genom den begränsande skrivningen ”böcker på alla typer av fysiska bärare” och gör det i praktiken omöjligt för Sverige att införa reducerad moms på elektroniska publikationer – även om andra medlemsländer faktiskt gjort det. (Italien och Frankrike).

I Sverige råder det så vitt känt politisk konsensus kring att alla böcker oavsett format ska ha reducerad moms. Finansminister Magdalena Andersson och kulturminister Alice Bah Kuhnke lovade för ett år sedan i en debattartikel publicerad i Dagens Nyheter att Sverige kommer att sänka momsen på digitala publikationer så snart EU-lagstiftningen öppnar upp för den möjligheten. För inte minst bokförlagen blev besvikelsen stor när EU:s finansministrar på

ECOFIN-möte i juni 2017, då frågan fanns på agendan, inte kunde fatta beslut om lagändringen eftersom enhällighet inte nåddes.

Inställning till kommissionens förslag
Varje fördröjning av införandet av reducerad moms på elektroniska publikationer, i vårt fall böcker, har en negativ inverkan på marknaden. Det faktum att momsen på de modernaste formaten, strömmande och nedladdningsbara format, fortsatt är 25 % påverkar på ett negativt sätt förutsättningarna för bokmarknadens aktörer i hög grad. Förlagens möjlighet att på allvar bygga en kommersiell digital bokmarknad i Sverige försvåras. E-böckerna uppfattas idag av många som dyra. Omkring 20 % av de böcker som säljs i Sverige är digitala och av den andelen är ca 80 % strömmande och nedladdningsbara ljudböcker. Endast en mycket liten andel, ca 2 %, är e-böcker (dvs. digital text).

Svenska Förläggareföreningens medlemsförlag är mycket angelägna om att reducerad moms på elektroniska publikationer införs i Sverige så snart som möjligt. Även om vi uppskattar en reform som ger medlemsstaterna mer frihet att själva fastställa skattesatser – vilket det föreliggande förslaget skulle innebära – innebär ett så omfattande systemskifte också många och långa förhandlingar. Den tiden menar vi att bokbranschen inte har. Det står emellertid helt klart att den lista över varor och tjänster som idag tillåts ha reducerade skattesatser begränsar möjligheten till utveckling inom ett för oss och Sverige viktigt område – boken. I varje demokrati är tillgången på böcker för utbildning, bildning, språkutveckling och därmed ökade möjligheter för alla till ett fullvärdigt deltagande i samhället, helt central.

Mot ovanstående bakgrund ställer vi oss i och för sig positiva till principen att ersätta nuvarande undantagslista med en negativ förteckning, detta förutsatt att inte böcker i något format finns med på den.

I första hand vill vi dock att regeringen gör vad som är möjligt för att så snart som möjligt få fram ett beslut i ECOFIN så att momsen på elektroniska publikationer omedelbart kan reduceras i medlemsländerna. Detta i enlighet med det förslag rörande mervärdesskattesats för böcker, tidningar och tidskrifter som kommissionen lämnat, COM2016/758.

Publiceringsdatum
2018-03-07
Författare:

Kristina Ahlinder, VD, Svenska Förläggareföreningen