Dnr S2016/01695/FST (delvis) Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning, regler och administrativa åtgärder avseende tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (KOM) 2015 615 final

Svenska Förläggareföreningen har genom remiss (S2016/01695/FST (delvis)) beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat förslag till direktiv, och får härmed avge följande yttrande.

Om Svenska Förläggareföreningen
Svenska Förläggareföreningen är de svenska bokförlagens branschorganisation. Föreningen arbetar för en fri och öppen bokmarknad med största möjliga utrymme för nya förlag att etableras och utvecklas. Föreningens medlemmar är professionella bokförlag med en utgivning som spänner över alla genrer och format.

Svenska Förläggareföreningens för närvarande 54 medlemsförlag svarar för cirka 70 % av branschens omsättning inom kategorin allmänlitteratur. År 2014 omsatte bokmarknaden i Sverige omkring 6,3 miljarder kronor, av vilka 4,2 miljarder kronor utgjorde försäljning av allmänlitteratur. Förlagens totala omsättning avseende 2015 är ännu inte bekräftad.

Yttrande
Svenska Förläggareföreningen står bakom direktivets syfte; att bidra till att förbättra den inre marknadens funktion och undanröja och förebygga hinder för fri rörlighet för tillgängliga produkter och tjänster, och ser positivt på lagstiftarens möjliggörande för personer med funktionsbegränsning att ta del av produkter och tjänster på lika villkor som andra. Vi ser att den svenska lagstiftaren redan har vidtagit åtgärder som tillmötesgår behovet av tillgänglighet inom bokbranschen för personer med funktionsbegränsning, genom Myndigheten för Tillgängliga Medier och undantag i upphovsrättslagen.

MTM har i uppdrag att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier samt arbeta för att alla medborgare ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens individuella förutsättningar. MTMs möjlighet att framställa, sprida och överföra talböcker och böcker i punktskrift, grundar sig på ett uttryckligt undantag i upphovsrättslagen och den upphovsrättsliga ensamrätten till ett verk. Varje inskränkning av en upphovsmans ensamrätt till sitt verk innebär en minskad möjlighet att få ersättning för sitt arbete. Det vill vi noga understryka.

Vi noterar att man i förslaget till direktiv har valt att inte definiera e-bok som begrepp. Genom vår europeiska paraplyorganisations (Federation of European Publishers) kontakter med EU-kommissionen har vi förstått att begreppet e-bok i direktivets mening ska förstås som en tjänst. I den meningen förmodas ett bokförlag även skulle kunna kategoriseras som en tjänsteleverantör. Vår uppfattning är att förslaget till direktiv inte i tillräcklig mån tar hänsyn till komplexiteten i värdekejdan för en e-bok; förläggare – distributör – återförsäljare – tillverkare av hjälpmedel t ex läsplattor – tillverkare av mjukvara etc., och därmed inte tydliggör ansvaret för tillgänglighetskraven. Det är viktigt att ansvaret hamnar på rätt plats i kedjan och inte innebär för tunga och genomgripande tekniska krav på bokförlagen, vilka varken har tekniska eller ekonomiska förutsättningar att tillmötesgå nämnda krav enligt direktivet.

Totalt finns ca 300 kommersiella bokförlag i Sverige med regelbunden utgivning. Förlagsbranschen är en hård pressad bransch, som genomgår stora prövningar till följd av digitaliseringen. Det är en svår utmaning för kommersiella bokförlag att få lönsamhet i sin verksamhet. Vi ser tecken på att läsningen generellt sett minskar i samhället och möts av hård konkurrens från andra former av ”kulturkonsumtion”, t ex tv-serier, film och spel. Samtidigt som bokförlagen kämpar med att hitta sin plats i den digitaliserade världen, utgör e-boksmarknaden en ytterst begränsad del av den totala bokmarknaden. Konsumenterna kräver lägre priser för de digitala bokformaten samtidigt som momsen på nedladdningsbara och strömmande böcker är 25 % i Sverige jämfört med 6 % för övriga bokformat. Förlagens grundinvestering är dock densamma oavsett format. Den digitala marknaden för böcker är fortfarande i sin linda, och dessutom ekonomiskt pressad.

Svenska Förläggareföreningen vill slutligen hänvisa till innehållet i remissvar till Kulturdepartementet avseende SOU 2013:58 Lättläst, vilket finns bifogat för referens.

Publiceringsdatum
2016-04-13
Författare:

Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen

Mikaela Zabrodsky, Jurist Svenska Förläggareföreningen