Fördjupning: Försäljningsstatistik översatt litteratur 2018-2022

I rapporten kartlägger Svenska Förläggareföreningen den översatta litteraturens försäljningsutveckling 2018–2022. Rapporten redovisar förlagens försäljning till återförsäljare, antalet nya utgåvor samt återförsäljarnas försäljning till kund. Dataunderlaget är hämtat från Förläggareföreningens årliga Förlagsstatistik och Bokförsäljningsstatistik, där uppgifterna varit tillgängliga men inte tidigare sammanställts för att kunna följa just den översatta litteraturen.

Skönlitteratur dominerar den översatta litteraturen. Av förlagens försäljning av översatt litteratur om totalt 482 miljoner kronor stod skönlitteratur för 349,1 miljoner kronor år 2022, det vill säga knappt tre fjärdedelar. Jämfört med 2018 innebar det en ökning med 30,3 procent, vilket drevs av de digitala formaten medan de tryckta formaten minskade. Samma mönster finns på återförsäljarsidan, där översatt skönlitteratur stod för 509,9 miljoner kronor av totalt 775,6 miljoner kronor.

Räknat i antal sålda exemplar av nyutgivna titlar, från förlag till återförsäljare, har tryckt översatt skönlitteratur minskat med en tredjedel sedan 2018, medan antalet digitala strömningar ökat med 34 procent. I dessa siffror finns inte backlistförsäljning med. Antalet nya utgåvor av tryckt översatt skönlitteratur har legat relativt stabilt sedan 2018, omkring 600 titlar per år. Antalet nya digitala utgåvor har ökat från cirka 650 stycken 2018 till cirka 900 stycken 2022.

Översatt facklitteratur har sjunkit kraftigt de senaste fem åren. År 2022 uppgick förlagens försäljning till 59,7 miljoner kronor, en minskning med 44,2 procent jämfört med 2018. Antalet sålda exemplar av nyutgivna titlar minskade under perioden med 63,6 procent. Alla format minskade, även de digitala. Antalet nya tryckta utgåvor av översatt facklitteratur sjönk med 61,8 procent mellan 2018 och 2022, och de digitala nya utgåvorna minskade med 48,1 procent.

Förlagens försäljning av översatt barn- och ungdomslitteratur uppgick år 2022 till 73,2 miljoner kronor, en minskning med 18,6 procent sedan 2018. Antalet sålda volymer av nyutgivna titlar minskade under samma period med 53,4 procent, och antalet nya utgåvor med 53,1 procent. De digitala formaten stod för en mycket liten del av försäljningen.

 

 

Publiceringsdatum
2023-12-14