Den svenska bokexporten 2019

Antalet kontrakt ökade något men intäkterna minskade i förhållande till 2018

Svenska Förläggareföreningen har tillsammans med de litterära agenturerna för andra året i rad tagit fram statistik över den svenska litteraturexporten.

Antalet tecknade kontrakt för utgivning av svenska upphovsmäns litterära verk i utlandet ökade under 2019 med 27 st. eller 1 % i förhållande till 2018.

Flest kontrakt skrevs under året, precis som under 2018, inom genren skönlitteratur, följt av barn- och ungdomsböcker. Antalet fackbokskontrakt låg på en lägre nivå.

Under 2019 inbringade exporten cirka 300 miljoner kronor. Det är drygt 55 miljoner, eller 16 %, mindre än under 2018.

Fler svenska skönlitterära titlar blev stora internationellt under 2018 jämfört med 2019. Agenturer upplever överlag också en förbättrad situation under 2019, i förhållande till 2018, i affärsrelationerna med Kina, vilket avspeglas i statistiken.

Den stora intäktsökningen för barn- och ungdomsböcker under 2019 har flera orsaker. Främst beror den på att royaltyn varit högre, men också för att kartläggningen blivit bättre. Intäkterna vid olika samproduktioner har troligen också varit större 2019 än 2018. Orsaken till intäktsökningen är alltså inte en ökning av värdet per kontrakt.

Exportstatistiken
Statistiken är fortfarande i ett uppbyggnadsskede och omfattar endast två kalenderår. Vi i menar att den ändå, trots en del mindre brister och justeringar, ger en fin indikation på omfattningen och utvecklingen av exporten. Uppskattningsvis omfattar den 95 % av all export av svenska titlar till utlandet.

Med litteraturexport avser vi antal skrivna kontrakt och värdet av dem, dvs. de intäkter kontrakten inbringar till Sverige. 24 agenturer har fått enkäten och 22 stycken har besvarat den. Lika många deltog 2018.

Den svenska bokmarknaden
Hela den svenska bokbranschen har redan innan Coronapandemin starkt påverkats av formatförskjutningen från tryckta till strömmande böcker och sjunkande tryckta upplagor. Pandemin har försvårat den ekonomiska situationen ytterligare. Den fysiska bokhandeln har t. ex. tappat nära 40 % av sin försäljning, en försäljning som inte kompenseras av ökad försäljning i andra kanaler. Situationen i år, 2020, kommer också för litteraturexporten vara starkt påverkad av Coronapandemin. Hur allvarligt återstår att se men helt klart är att effekten av nedstängda samhällen över hela världen, stängda boklådor, permitteringar på förlag, inställda bokmässor m. m. kommer att sätta djupa spår.

Mer information:
Kontakta Kristina Ahlinder, VD, Svenska Förläggareföreningen,
tel. 070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

Publiceringsdatum
2020-04-23