Svar på betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten

31-05-2024
I slutet av maj svarade Svenska Förläggareföreningen på betänkandet Inskränkningarna i upphovsrätten (SOU 2024:4).

Regeringen har gjort en översyn av upphovsrättslagens bestämmelser om inskränkningar i upphovsrätten. Syftet med översynen har varit att åstadkomma ett tydligare och modernare regelverk för användning av upphovsrättsligt skyddade verk som kan ske utan tillstånd. Förläggareföreningen har varit remissinstans och svarat på betänkandet.

I svaret understryker föreningen bland annat vikten av rätten till namnangivelse, det vill säga att upphovspersonens namn ska anges vid all användning av ett verk. Angående den föreslagna formuleringen att upphovspersonen namn ska anges om det inte är praktiskt eller tekniskt omöjligt eller oförenligt med god sed konstaterar föreningen att det sällan är omöjligt att ange namn.

Därför framstår formuleringen som en tillskärpning av den ideella rätten, trots att det inte verkar ha varit utredningens avsikt. Det är heller inte tydligt vad utredningen anser vara en namnangivelse som är oförenlig med god sed. På grund av detta avråder föreningen från utredningens förslag.

När det gäller text- och datautvinning så håller Förläggareföreningen med utredningen om att frågan om eventuella ändringar i bestämmelserna inte ligger inom ramen för uppdraget. Föreningen ser dock att reglerna för text- och datautvinning har fått en mycket bred tillämpning i och med utvecklingen av generativ AI. Språkmodellerna tränas på data som till stor del består av upphovsrättskyddade böcker, och möjligheten som finns i lagstiftningen för rättighetshavare att förbehålla sig rätten till text- och datautvinning är svårtillämpad.

Svenska Förläggareföreningen ser att det finns starka skäl att se över nuvarande inskränkningar för text- och datautvinning så att rättighetshavares intressen i högre utsträckning tillgodoses inom ramen för lagstiftningen.

Gällande särskilt anpassade exemplar av verk – till exempel talböcker – ser föreningen att förutsättningarna för detta kommer att förändras när tillgänglighetslagen införs i juni 2025, vilket innebär att förlagen själva kommer att producera och tillgängliggöra anpassade exemplar. Förläggareföreningen anser att denna inskränkning måste utredas och ses över i och med det nya läget.

Svenska Förläggareföreningen svarar också på utredningens förslag om inskränkningar för panorama, undervisning, citat, kulturinstitutioners användning, trestegsregeln och forskning. Läs hela remissvaret.

Varje år besvarar Förläggareföreningen ett antal utredningsremisser om kulturpolitik och upphovsrätt. Alla remissvaren går att läsa i sin helhet här.