Styrelsens strategi 2023-2025

12-12-2022
På Svenska Förläggareföreningens höstmöte den 8 december så presenterades styrelsens nya strategi. Marknaden, boken och läsningen, hållbarhet och kommunikation står på föreningens agenda framöver.    

Arbetet med att ta fram strategin pågått sedan i våras, och alla medlemmar har bjudits in för att delge sina åsikter. Verksamheten utgår från dessa fyra fokusområden:  

Marknaden 
Kunskapen om marknaden och marknadens utveckling är centralt för föreningens arbete. Med statistik, fördjupande rapporter och nära dialog med branschen kan vi ställa rätt krav på politiken. Utifrån förlagens behov skapar vi värde för våra medlemmar med forum för samtal, diskussion och kunskapsutbyte.   

Boken och läsningen
För att säkra framtidens litteraturläsare behöver politiken ta ett större ansvar för det läsfrämjande arbetet. Förläggareföreningens uppgift är värna och lyfta boken som medium, förklara värdet av längdläsning samt påverka politiken till att lyfta läsningens status. 

Hållbarhet
Klimatkrisen är vår tids ödesfråga. Såväl förlagens medarbetare, som författare och läsare förväntar sig att branschen tar ansvar för sitt klimatavtryck. Inom en nära framtid kommer sannolikt även lagstiftningskrav att ställas på privata aktörer. Som branschorganisation har vi en given roll i att stötta våra medlemmar i klimatarbetet.
Hållbarhetsfrågan innefattar även social hållbarhet, exempelvis mångfaldsarbete. 

Kommunikation
I Förläggareföreningens uppdrag ingår att lyfta förlagens perspektiv, behov och värde på bokmarknaden – för en livskraftig, bred och kvalitativ bokutgivning. Vi samtalar med en mängd olika aktörer (förlag, politiker och tjänstemän, media och andra) och kan ge förlagen en samlad röst. Vi ska äga berättelsen om bokbranschen.