Ny och förändrad upphovsrättslag från 2022

14-12-2021

Bokbranschen såväl som andra kreativa näringar får under nästa år ett nytt upphovsrättsligt regelverk att förhålla sig till, som kommer att ha inverkan på de framtida avtal som ingås om upphovsrätt. Lagförslaget grundar sig på ett direktiv från EU som medlemsländerna måste införliva i sin nationella lagstiftning. Förslaget slår brett på olika delar av det upphovsrättsliga området, inte minst på de upphovsrättsliga avtalen.

Generella regler om upphovspersoners rätt skälig ersättning, rätt till information om hur deras verk utnyttjas samt rätt att återkalla rättigheter som inte utnyttjas kommer att införas i svensk lag. I förslaget finns också en regel som ger upphovspersoner rätt att i efterhand få rätt till ytterligare ersättning om det visar sig att den ursprungligen avtalade ersättningen är oproportionerligt låg i förhållande förvärvarens intäkter från verket, en form av bästsäljarklausul. Det handlar med andra ord om regler som ges företräda framför allmänna principer om avtalsfrihet och som kommer att få direkt effekt i förlagens verksamheter.

Vi har arbetat med frågan sedan EU-kommissionen 2015 lanserade sin strategi om att skapa en digital inre marknad inom EU. Arbetet har främst bedrivits genom FEP men också direkt gentemot svenska EU-parlamentariker. När direktivet om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (DSM) antogs av rådet och parlamentet 2019 förflyttades frågan från EU-nivå till nationell nivå. Justitiedepartementet har därefter haft uppdraget att arbeta fram ett förslag på hur bestämmelserna i direktivet ska införlivas i svensk upphovsrättslag. Detta förslag publicerades i oktober, och skickades samtidigt ut på remiss. Vi har i vårt remissvar lämnat detaljerade synpunkter och kommentarer till vilka konsekvenser de föreslagna reglerna kan få för bokförlagen och utgivningen i stort, samt utvecklat vilka förändringar som bör göras innan förslaget blir verklighet.

I nästa steg i processen ska lagrådet se över lagförslaget samt de synpunkter som inkommit från remissinstanserna. Regeringen lägger sedan fram en proposition som ska upp till omröstning i riksdagen. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.