Kulturrådet utreder litteraturstödet 

20-03-2023
Kulturrådet ser anledning att granska hur väl anpassat litteraturstödet är till den moderna bokmarknaden, och har nu initierat en utredning i frågan. I oktober ska rapporten vara färdig, och utsedd till utredare är Erik Wikberg. Förläggareföreningen har tagit del av Kulturrådets upphandlingsunderlag.  

Kulturrådets utredning av litteraturstödet ska utgå från frågeställningarna:  

- Är litteraturstödet ändamålsenligt så som det är utformat idag? 

- Hur förhåller sig ersättningsmodellerna som skapats för fysiska böcker till dagens bokmarknad som alltmer domineras av strömmande ljudböcker? 

- Hur förhåller sig litteraturstödet till bokbranschens nya affärsmodeller, exempelvis revenue share där abonnentintäkterna fördelas procentuellt medan det strömmande bolaget och förlaget och upphovspersonerna som producerat innehållet?  

Det framgår även att man under utredningens gång ska samråda med relevanta aktörer i branschen, vilket innebär att Förläggareföreningen kommer få delge sina synpunkter. I uppdraget ingår inte att redogöra för branschens inställning eller att inkludera historisk översikt över stödet, med hänvisning till att det redan gjorts i tidigare utredningar. 

– Vi välkomnar det här initiativet från Kulturrådet, det är såklart viktigt att litteraturstödet responderar mot en modern verklighet. Digitaliseringen av branschen har medfört en rad utmaningar, inte minst för kvalitetslitteraturen. Detta är viktigt att ta i beaktning, men litteraturstödet kan inte lösa allt. Stödets syfte är att säkerställa mångfald och kvalitet i utgivningen, och det är något som inte får utmanas. Att det är ett efterhandsstöd är centralt. Vi ser framförallt ett behov av ett höjt litteraturstöd, säger Mikaela Zabrodsky.  

Litteraturstödet har stor betydelse för utgivningen av kvalitetslitteratur. I rapporten Skilda världar, som vi publicerade i november förra året, redogör litteratursociologen Ann Steiner för hur stödet är i många fall är avgörande, inte minst för de små förlagen. Litteraturstödet framhålls av flera förläggare som ett ovärderligt stöd för att förlagen ska kunna satsa på titlar som har svårt att hävda sig kommersiellt. 

Utredare Erik Wikberg är ekonomie doktor vid Handelshögskolan. Erik Wikberg har tidigare under ett antal år tagit fram föreningens Bokförsäljningsrapporter, samt sitter i Kulturrådets arbetsgrupp för det litteraturstöd som ges facklitterära titlar.