Guide till regler om leksakers säkerhet

Lagen (2011:579) om leksakers säkerhet syftar till att skydda barns hälsa och säkerhet genom bestämmelser om krav på leksaker och hur de ska tillhandahållas. Enligt reglerna anses böcker som säljs till barn inom EU ibland vara leksaker.

Här följer en guide till reglerna om leksakers säkerhet, framtagen av Förläggareföreningens jurist. Här finns även länkar till dokument, föreskifter och andra guider med vidare information som är vikiga att ta del av för alla som säljer leksaker.

Lagen (2011:579) om leksakers säkerhet implementerar reglerna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.

Direktivet om leksakers säkerhet är ett s.k. fullharmoniseringsdirektiv, vilket innebär att medlemsstaterna inte får besluta om ytterligare begränsningar av leksakers fria rörlighet på den inre marknaden än de som direktivets regler medger. Det kan i viss mån vara enklare att läsa direktivet än den svenska lagen och föreskrifterna för att få vägledning till reglerna.

EU-kommissionen har publicerat en förklarande vägledning till direktivet med kommentarer till varje artikel:

När är en bok en leksak enligt lagen?

Om en bok omfattas av definitionen av en leksak enligt lagen om leksakers säkerhet, så måste den motsvara alla de krav som ställs på leksaker enligt lagen.

Med leksak avses enligt lagen en vara som helt eller delvis är utformad eller avsedd för barn under 14 år att leka med. Detta oavsett om det är varans enda syfte eller inte.

Svårigheten att bedöma om en bok är en leksak eller inte ligger i att avgöra om den har något lekvärde eller inte. Tillverkaren ska med avsikt ha gett den ett visst lekvärde, men även om tillverkaren inte haft för avsikt att boken ska användas som leksak, så kan den ändå klassificeras som en leksak om det skäligen kan förväntas att den kommer att användas som en sådan.

EU-kommissionens har gett ut en vägledande guide för vilka böcker som bör klassificeras som leksaker. Enligt expertgruppen som tagit fram guiden, finns några nyckelfaktorer som påverkar klassificeringen av en bok som leksak. Dessa är antal sidor, material, sensoriska element, detaljnivå, färger och kontraster. Enligt expertgruppen är inte vanliga textböcker eller vanliga läroböcker leksaker.

Enligt lagen om leksakers säkerhet gäller särskilda regler för böcker som klassificeras som leksaker om de riktar sig till barn under tre år. För att avgöra om de riktar sig till barn under tre år eller inte, ges vägledning i den ovan nämnda guiden.

Om en bok klassificerats som leksak måste den uppfylla vissa krav

Säkerhetskrav på leksaker

Leksaker får, enligt 7 § lagen om leksakers säkerhet, endast tillhandahållas på marknaden och i offentlig verksamhet om de uppfyller vissa krav. Leksakerna ska uppfylla kraven i 9, 10, 12, 14 och 15 §§ i lagen om leksakers säkerhet, liksom föreskrifter som har meddelats i anslutning till de bestämmelserna. Varje leksak bedöms individuellt. Säkerhetskraven ska uppfyllas under hela den tid som leksaken normalt sett kan förväntas användas.

Allmänna krav på säkerhet

De allmänna kraven på leksakers säkerhet i 9 § lagen om leksakers säkerhet innebär att en leksak inte får innebära någon risk för någon persons hälsa eller säkerhet när den används på avsett eller förutsebart sätt med hänsyn till barns beteende. Vid bedömningen tas hänsyn till förmågan hos barn och, i förekommande fall, de som har uppsikt över barn att hantera leksaken. Det gäller särskilt för leksaker som är avsedda för barn i en viss angiven åldersgrupp.

Särskilda krav på säkerhet

Föreskrifter med särskilda krav på säkerheten meddelas av Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket. Dessa tre myndigheter är också tillsynsmyndigheter för lagen om leksakers säkerhet.

De särskilda säkerhetskraven kan t.ex. vara krav på fysikaliska och mekaniska egenskaper, brännbarhet, kemiska och elektriska egenskaper, hygien och radioaktivitet.

Standarder för säkerhetskrav

CEN och CENELEC reviderar och utvecklar standarder på uppdrag av EU-kommissionen. Vissa är harmoniserade och ger en presumtion för att leksaken överensstämmer med lagens krav, vilket betyder att om leksaken uppfyller standardkraven så kan det förutsättas att leksaken uppfyller kraven i lagen.

Tillverkare kan använda sig av standarder på så sätt att om en leksak är tillverkad helt i enlighet med en harmoniserad standard vars referens är publicerad i Europeiska unionens officiella tidning, så kan tillverkaren, eller tillverkarens representant inom EU/EES, själv intyga att leksaken uppfyller kraven om leksakers säkerhet och CE-märka leksaken, s.k. intern tillverkningskontroll. Om leksakens faror inte omfattas av den harmoniserade och refererade standarden eller om tillverkaren inte följt standarden ska leksaken lämnas in för typkontroll av ett anmält provningsorgan som intygar att leksaken överensstämmer med kraven, s.k. EG-typkontroll och överensstämmelse med typ.

Böcker omfattas av de harmoniserade och refererade standarderna EN71-1:2011+A2:2013, EN71-2:2011 och EN71-3:2013. Standarderna kan köpas från SIS, Swedish Standard Institute, som också kan svara på frågor om standarder och standardiseringsarbete.

Tillverkares, importörers och distributörers ansvar för leksakers säkerhet

Den som placerar en produkt på marknaden måste försäkra att den är säker. Alla som säljer leksaker har ett ansvar för leksakernas säkerhet. Det gäller oavsett om säljaren är tillverkare, importör eller distributör. Tillverkare, tillverkarens representant, importörer och distributörer kallas gemensamt för ekonomiska aktörer.

Definitioner i lagen om leksakers säkerhet

Tillverkare är den fysiska eller juridiska person som tillverkar en leksak eller som låter konstruera eller tillverka en leksak och saluför denna leksak, i eget namn eller under eget varumärke.

Tillverkarens representant är varje fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra särskild uppgifter.

Importör är varje fysisk eller juridisk person som är etablerad i unionen och släpper ut en leksak från ett tredjeland på unionsmarknaden.

Distributör är varje fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, utöver tillverkaren eller importören som tillhandahåller en leksak på marknaden.

Tillverkarens skyldigheter

Tillverkaren ansvarar för att en leksak konstruerats och tillverkats enligt de säkerhetskrav som finns. Tillverkaren ska utföra eller låta utföra en bedömning av om leksaken överensstämmer med säkerhetskraven och även utarbeta teknisk dokumentation som ska ligga till grund för bedömningen. Om bedömningen visar att leksaken uppfyller kraven ska tillzverkaren förse leksaken med CE-märkning innan den släpps ut på marknaden och upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse (se vidare under Administrativa krav). Tillverkaren ansvarar därmed för att leksaken överensstämmer med säkerhetskraven. Alla som säljer leksaker har ett ansvar för att de är rätt märkta och försedda med varningar och informationstexter. Se vidare nedan under rubriken Varningstext och märkning.

Övertagande och överlåtelse av tillverkarens skyldigheter

Om en importör eller en distributör tillhandahåller en leksak på marknaden i eget namn eller under eget varumärke eller ändrar en leksak som redan släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att överensstämmelsen med de tillämpliga kraven kan påverkas, övertar importören eller distributören tillverkarens skyldigheter enligt lagen om leksakers säkerhet.

En tillverkare får genom en skriftlig fullmakt utse en representant som övertar tillverkarens skyldigheter.

Importörens skyldigheter

En importör av en leksak får endast släppa ut sådana leksaker på marknaden som överensstämmer med de krav som följer av lagstiftningen om leksakers säkerhet. Importören ska se till att tillverkaren utfört den bedömning av överensstämmelse som krävs. Importören ska också se till att tillverkaren har försett leksaken med märkning och upprättat den tekniska dokumentationen samt att leksaken följs av EG-försäkran om överensstämmelse. Alla som säljer leksaker har ett ansvar för att de är rätt märkta. Se nedan under Varningstexter och märkning.

Distributörens ansvar

Som distributör räknas alla som köper leksaker av ett företag i Sverige eller ett annat EU-land och som säljer dessa till konsumenter eller företag. En distributör är skyldig att kontrollera att leksaken är försedd med korrekt märkning. Även om märkningen finns på leksaken får distributören inte sälja den om distributören misstänker att leksaken inte uppfyller alla krav. Se vidare nedan under rubriken Varningstext och märkning.

Varningstext och märkning

Alla som säljer leksaker har ett ansvar för att de är rätt märkta. Det gäller oavsett om säljaren är tillverkare, importör eller distributör. Leksaker ska bl.a. vara märkta med spårbarhetsmärkning. Sådan kan innehålla typnummer, partinummer, serienummer, modellnummer, artikelnummer eller annan identifieringsmärkning. Leksaker ska innehålla kontaktuppgifter till tillverkare och eventuell importör, instruktioner och varningsinformation, varningar och CE-märkning.

Märkningen ska vara permanent och ska vara samma som anges i EG-försäkran om överensstämmelse (se vidare nedan under Administrativa krav).

Administrativa krav

De ekonomiska aktörerna har olika administrativa krav som de måste uppfylla. En tillverkare ska bevara EG-försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentation som ligger till grund för bedömningen av överensstämmelse i tio år från det att leksaken släpptes ut på marknaden.

Om en marknadskontrollmyndighet kräver det ska tillverkaren tillhandahålla myndigheten den tekniska dokumentationen, eller begärda delar av den, eller en översättning av den inom 30 dagar eller den tid som myndigheten bestämt. Ekonomiska aktörer ska kunna identifiera alla ekonomiska aktörer som har levererat en leksak till dem och alla ekonomiska aktörer som de har levererat en leksak till, under tio år efter det att leksaken levererats. Kravet gäller varje enskilt exemplar av leksaken, intill tio år efter att den sista leksaken levererats.

EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkaren ska upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse. I den ska bl.a. anges namn och adress till tillverkaren eller dennes representant och föremålet för försäkran. Leksaken ska identifieras och försäkran ska innehålla en färgbild som är så tydlig att leksaken kan spåras. Hänvisning ska göras till eventuell relevant harmoniserad och refererad standard som använts.

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentationen ska innehålla alla relevanta uppgifter om hur tillverkaren gått tillväga för att säkerställa att leksaken uppfyller kraven. Den ska upprättas på ett av EU:s officiella språk.