Bokförsäljningsstatistik

Bokförsäljningsstatistiken är ett samarbete mellan Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen. Det är den mest detaljerade datainsamlingen över bokförsäljning som görs i Sverige och den omfattar cirka 80 procent av all allmänlitteraturförsäljning till konsument. Majoriteten av landets återförsäljare av böcker lämnar dagliga uppgifter till statistiken. 

Rapporten publiceras i februari varje år.

2020 exceptionellt framgångsrikt år för bokbranschen trots pandemin

Bokförsäljningen ökade med hela 8,7 procent, eller 384 miljoner kronor, under 2020. Räknat i antal sålda exemplar var försäljningsökningen 21,5 procent. Sådana siffror har bokbranschen inte sett sedan åren efter bokmomssänkningen 2002. Det är digitala kanaler och format som ligger bakom ökningen. Samtidigt som branschen som helhet ser starkt positiva resultat finns det tydliga vinnare och förlorare i pandemins spår. 

Om Bokförsäljningsstatistiken

Svenska Bokhandlareföreningen och Svenska Förläggareföreningen står bakom Bokförsäljningsstatistiken. Rapporterna redovisar försäljningstrender för olika försäljningskanaler, genrer och format. Datainsamlingen sker via företaget Bokinfo.

Bokförsäljningsstatistiken fokuserar på återförsäljares försäljning av allmänlitteratur och omfattar olika försäljningskanaler: den fysiska bokhandeln, internetbokhandeln, bokklubbar, detaljhandeln och strömningstjänsterna. Eftersom datainhämtningen är kopplad till uppgiftslämnarnas kassasystem eller motsvarande ger statistiken tillförlitliga och detaljerade data. Över tid kan uppgiftslämnare tillkomma eller utgå. Eftersom tillkommande uppgiftslämnare ska lämna försäljningsdata från och med den 1 januari 2012 är det möjligt att uppgifter om historisk försäljning kommer att justeras.

Bokförsäljningsstatistiken erbjuder en detaljerad segmentering av olika försäljningskanaler, genrer, regioner och format för olika tidsperioder. Barn- och ungdomslitteraturen redovisas i fem olika underkategorier baserade på åldersgrupp. Statistiken erbjuder också jämförelser mellan specifika kortare tidsperioder, till exempel månadsförsäljning samt bokreor under olika år.

Statistiken redovisar aggregerad försäljning både i kronor och i antalet sålda exemplar, samt förändringen av snittpriser för olika format. Bokförsäljningsstatistiken baseras på kvantitativa försäljningsdata. Den kan kortfattat kan sägas förklara i hur stor omfattning och åt vilket håll försäljningen utvecklas under specifika tidsperioder.

Om begreppet allmänlitteratur

Bokförsäljningsstatistiken omfattar över 80 procent av all allmänlitteratur som säljs till slutkonsument i Sverige. Allmänlitteratur är ett paraplybegrepp som vanligen åsyftar skönlitteratur, facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker i svenska original och i översättning till svenska, men det har delvis flytande och oklara gränser. Det är ett av skälen till att en mer exakt beräkning av Bokförsäljningsstatistikens omfattning av den totala försäljningen av allmänlitteratur som säljs i Sverige inte anses eftersträvansvärd. Ambitionen är istället att i rapporterna vara transparent vad gäller hur datainsamlingen skett och hur bokförsäljningen har klassificerats.

För mer information om statistiken

Erik Wikberg
Rapportförfattare
070-427 90 20
erik.wikberg@hhs.se

Kristina Ahlinder
Svenska Förläggareföreningen
070-769 84 45
kristina.ahlinder@forlaggare.se

Maria Hamrefors
Svenska Bokhandlareföreningen
070-601 92 05
maria.hamrefors@booksellers.se