Upphovsrätt och näringspolitik hör ihop

Fredrik Sand är på rätt spår när han i sin replik skriver att upphovsrätten är en viktig näringspolitisk fråga. Han har dock missförstått på vilket sätt den är viktig.

Sand argumenterar i sin artikel för vad han kallar en ”ny” upphovsrätt. Exakt vilken typ av utveckling han tror sig kunna åstadkomma med det är inte helt lätt att förstå, men hans resonemang rimmar illa med slutsatserna i rapporten Svenska innehållstjänster i den digitala ekonomin som Netopia och Svensk Förläggareföreningen tagit fram, och som bygger på svaren från VD:ar och digitalt ansvariga på de främsta digitala innehållstjänsterna på den svenska marknaden. Budskapen är tydliga.

Det finns en enorm utvecklingspotential för digital innehållsdistribution, men skyddet för upphovsrätten brister och utan ett fungerande skydd i den digitala miljön kommer investeringarna att hämmas och utvecklingen inte komma vidare. Att som Sand i det läget lägga skulden på upphovsrätten och förespråka en ”ny” (läs uppluckrad) upphovsrätt är inte bara en missuppfattning av den egentliga problematiken, det visar även på en oroväckande inställning till en det moderna samhällets mest grundläggande rättigheter.

De kreativa näringarna är centrala för att driva tillväxten i Sveriges digitala ekonomi. Enligt en rapport från Boston Consulting Group och Google står konsumtion över nätet för den största delen av dagens internetekonomi (53 procent) och medier och underhållning tillhör de dominerande konsumtionsposterna. Samma rapport drar även slutsatsen att det är konsumtion, snarare än investeringar i infrastruktur, som kommer att driva tillväxten i internetekonomin framöver. Mot bakgrund av detta borde det ligga i allas, inte minst IT-minister Anna-Karin Hatts, intresse att skapa så goda förutsättningar som möjligt för de digitala innehållstjänsterna att kunna konkurrera och fortsätta växa. I detta sammanhang blir det bristande skyddet för upphovsrätten på internet förödande.

Som vi påpekat tidigare så har såväl våra nordiska grannländer, som de stora kulturnationerna Frankrike, Tyskland och Storbritannien, infört regler för att slå vakt om innehållet på internet. Även EU-kommissionen ligger långt före och arbetar efter en immaterialrättsstrategi som bland annat fokuserar på att involvera internetleverantörer i arbetet med att stävja immaterialrättsintrång över internet.

Om Sverige, som står värd för en av de största olagliga piratkopieringssajterna i världen, ska gå före resten av Europa i något hänseende så bör det vara i denna fråga.

Fredrik Sand gör rätt som kopplar samman upphovsrätten och näringspolitiken. Näringsdepartementet bör nu följa i sina Europeiska kollegors fotspår och stå upp för upphovsrätten även på internet.

Publiceringsdatum
2011-06-27
Författare:

Kristina Ahlinder
vd Svenska Förläggareföreningen

Per Strömbäck
redaktör Netopia - forum för digitala samhällsfrågor