Lika moms för all läsning

Den modernaste boken måste få samma möjligheter som alla andra bokformat. I dag har nedladdade e-böcker 25 procents moms medan fysiska böcker bara beläggs med 6 procents moms. Det är en omodern ordning som bromsar utvecklingen.

Men det finns en möjlighet för politiken att uppdatera lagstiftningen. Den 1 januari 2012 gick Frankrike och Luxemburg i bräschen och sänkte momsen på e-böcker. Nu är det dags också för Sverige att aktivt driva denna fråga. Alla böcker oavsett format ska ha samma möjligheter på marknaden.

Den svenska bokbranschen är modern och numera ges en stor del av de nya titlarna ut som e-böcker parallellt med pappersutgåvorna. Olika typer av digitala plattformar och läsplattor finns på den svenska marknaden. Men för att e-boksmarknaden på allvar ska ta fart krävs rätta och rimliga förutsättningar. I dag missgynnas den digitala boken i förhållande till den fysiska.

It-minister Anna-Karin Hatt talar sig varm för Sveriges “digitala agenda”. Här finns nu en möjlighet för henne och hennes regeringskollegor att skynda på den digitala utvecklingen på bokområdet. Utan enhetlig bokmoms hamnar svenska och europeiska förlag på efterkälken både vad gäller e-boksutgivningen och när det gäller den förväntade, starka utvecklingen av innehållstjänster på internet.

För att göra utgivningsformen lika självklar som pappers-utgåvorna behöver förutsättningarna för e-boksutgivningen förbättras och likställas med förutsättningarna för övriga format. I Sverige vill vi författare, översättare och förlag producera e-böcker.

Vi vill att antalet titlar ska öka, så att vi inom några år har en bred och omfattande e-boksutgivning som vi kan erbjuda läsarna att köpa och låna på biblioteken. För att detta ska vara möjligt måste e-boken ges en bättre konkurrens-situation. I dag uppfattar många e-boken som dyr och till stor del beror det på att momsen är 25 procent och inte 6 procent som för alla andra bokformat.

E-boken är också utsatt för särskilda risker i den digitala miljön. Att nedladdningsbara böcker piratkopieras och läggs ut på illegala fildelningssajter är inte någon hemlighet. Ett sätt att komma till rätta med detta är att erbjuda konsumenterna attraktiva sajter och handelsplatser med ett stort utbud till bra priser.

Att sänka momsen på e-böckerna och därmed konsumentpriset skulle göra de lagliga sajterna mer lockande för konsumenterna. Biblioteken är i dag stora köpare och utlånare av e-böcker. Att biblioteken har ett modernt och brett utbud är viktigt. Vid sidan av den kommersiella marknaden vill vi att biblioteken fortsatt ska kunna erbjuda sina besökare den typ av läsning som de efterfrågar, som till exempel ett ökat utbud av
e-böcker.

Vi vet också att barn och unga i allt högre grad läser på olika digitala plattformar. Låg moms på e-böcker bidrar till ökad och breddad digital utgivning och kommer att innebära nya, spännande möjligheter för våra barn och unga att tidigt komma i kontakt med berättelsen och språket.

För en ung generation är den digitala miljön en självklarhet. Att läsande, information och kultur sprids på nätet på ett reglerat sätt är troligen av helt avgörande betydelse för den. Den digitala tekniken skapar även nya möjligheter till digitala läromedel för högskolan, anpassad utbildning och utbildning på distans, och är därför ett viktigt verktyg i det livslånga lärande som omfattar alla i samhället.

Argumenten för en enhetlig låg moms för alla typer av böcker är många. Argumenten för att fortsätta missgynna digitalt nedladdningsbara böcker är få och obegripliga. Nu har alltså Frankrike och Luxemburg visat vägen genom att sänka skatten på e-böcker till den nivå som gäller för fysiska böcker. De anser att EU:s mervärdesskattelagstiftning och EU-kommissiones uttalanden om att liknande varor och tjänster ska beskattas på samma sätt gör en sådan reform möjlig.

Vi uppmanar nu Sveriges riksdag och regering att analysera vilka möjligheterna det finns att redan nu reducera momsen på alla typer av böcker, oavsett format, och att med kraft arbeta för tydligt för ändrade EUregler när det gäller momsen på böcker.

Publiceringsdatum
2012-05-05
Författare:

Inga Lundén
ordförande Svensk biblioteksförening

Eva Bonnier
ordförande Svenska Förläggareföreningen

Åsa Steholt Vernerson
ordförande Svenska Läromedel

Mats Söderlund
ordförande Sveriges författarförbund

Jöran Enqvist
ordförande Sveriges läromedelsförfattares förbund